SEARCH SERVER
English Polski Português
CHOOSE LANGUAGE
Statistics 1813 servers total 168 servers online 6025 players online 32363 registered users


Want to buy a countdown for your server? Click here!
hoursminutes seconds

ca New Client Now
rooktales.com
Port: 7171
Uptime: 94.243%
Players: 1 (18) / 500
Current time:
09 July 2020 10:06:36

Now 6025 players are playing on 168 servers.
In our database there are 1813 OT Servers.
Image 20i94sga8r.jpg
Added: 06.07.2020

Statistics for server ID 34171

Report fraud.
Is this your server? Claim ownership!
Hostname: wypas.eu
Port:7171
IP Address: 95.217.219.115
Players:0 / 0
Owner:elf
Total Uptime (%):96.67%
Now Uptime for (hours):0h 40m
Record online:6 players online on Thu, 18 June 2020 21:31:15 CEST
Client:n/a
Type:PvP
Exp:x10
Exp Type:Normal (Const)
Server:Wypas Server 1.2
Monsters:24274
Map:Edited Vanilla
Added:Thu, 11 June 2020 11:30:35 CEST
Latest online:Thu, 09 July 2020 00:39:06 CEST
Statistics for server ID 34171

Add Comment

Max 255 chars

Statistics for server ID 34171
Informacje:
Client: [9.63] anti-bot + spell system 8.6
Host/IP: wypas.eu
Guilds: 8 level,
Houses: 30 level,
Map: Custom map, developed since 2007 year
Shared Exp Bonus: 130% with 4 people in party with shared exp enabled (vocation does not matter)
Rates:
Exp: x10
Skills: x6
Magic: x3
Loot: x3
PvP, Frags, Skulls:
PvP: 8 level
Guild wars: 8 level
White skull & PZ lock (red swords) time: 15 minutes
Frag time: 12 hours
Red skull time: Amount of frags multiplied by 12 hours
(fe. 4 frags = 48 hours)
Black skull time: Amount of frags multiplied by 12 hours
Frags to get red skull: 4
Frags to get black skull: 6
Najwa?niejsze informacje:
* Wy??cznie w?asny klient z w?asnym programem aktualizuj?cym,
* System Live - mo?liwo?? ogl?dania graczy podczas gry oraz czatowania z nimi,
* System Records - mo?liwo?? nagrywania swojego przebiegu gry, bez programów zewn?trznych,
*Wypasowy serwer Discord - nieograniczona liczba miejsc dla u?ytkowników, panel widnieje na stronie serwera,
* Wbudowana integracja z IRCem - ju? nie musisz si? logowa? by porozmawia? ze swoimi znajomymi, mo?esz tego dokona? przez stron?,
* Unikalne, niepowtarzalne przedmioty, dost?pne tylko na naszym serwerze,
* Questy - te znane z Tibii jak Annihilator, czy Pits of Inferno oraz autorskie jak Four Elements, Forgotten Titans Quest, czy Vampire Quest,
* System poleconych - zgarniaj punkty poprzez zapraszanie znajomych,
*System bounty - kto? Ci? zabi?? Wystaw nagrod? za jego g?ow?!
*Kalkulator strat po ?mierci,
* Stra?nicy miast - ?aden zabójca, a nawet potwór nie b?dzie czu? si? bezpieczny w mie?cie,
* Mapa - W?asna, niezwykle rozbudowana i szczegó?owa oraz pozbawiona b??dów,
* System aukcji,
* Zaawansowany system unikalnych achievementów,
* Autorskie raidy oraz bossy,
* Efekty pogodowe - jak deszcz oraz w zim? miasto pokryte ?niegiem,
*Fist fighting - znudzony walk? mieczem, toporem lub m?otem?
Za?ó? na siebie dwa sztylety i poka? wszystkim, ?e jeste? ninj?!

System Castle War:
Co tydzie? przy global save nast?puje sprawdzenie, która gildia aktualnie dominuje na serwerze. W?a?nie tej dominuj?cej gildii przyznawany jest guild house w Theramore Isle.
Je?li w?a?ciciel GH po sprawdzeniu pozostaje ten sam (nadal ta sama gildia jest najsilniejsza) to wszystkie przedmioty zostaj? na swoim miejscu. Je?li w?a?ciciel si? zmienia przedmioty l?duj? w depo lidera.
No dobra, ale po co nam to GH?
Odpowied? jest prosta, s? benefity!
*Dobry punkt strategiczny - spora cz??? wysokopoziomowych respów jest po?o?ona w tym mie?cie, równie? 2 najazdy bossów - Ferumbrasa oraz Orshabaala,
*Trainery oraz depo znajduj? si? w ?rodku!
*W ?rodku s? równie? NPC, które sprzedadz? nam potiony, czy runy 30% taniej!
Dodatkowo b?d?c najsilniejsz? gildi? dostajemy 15% od ka?dej transakcji u NPC w Theramore Isle (nie licz?c tych w GH).Mapa:


Wi?kszo?? terenów na naszej mapie tworzonych by?o przez naszych mapperów, niestety nie wszystkie - bo jak wiadomo, b?d? i nie, stworzenie cho?by jednego kawa?ka mapy 25x25, wraz ze szczegó?ami oraz bez b??dów zajmuje naprawd? sporo czasu. Jednak wracaj?c do autorskich 'kawa?ków' mapy, wystarczy spojrze? na Valiance Keep oraz okolice, czy Darnassus, a nawet na ma?? wysp?, któr? jest "mini zao" dla Rookstayerów nieopodal Ebon Hold (rookgaard). Równie? mapy pod questy zosta?y zrobione wlasnor?cznie, np. Four Elements, czy wi?kszo?? Demon Oak (u nas nie jest to tylko ?cinanie drzewa siekier?).


Eventy:
Eventy na naszym serwerze dziel? si? na trzy grupy:
*Facebookowe:
- znane ka?demu "Like & Share",
- pytania dotycz?ce historii, czy samego serwera (w tym mapy, potworów, questów i bossów),
*Forumowe:
- pisanie opowie?ci tematycznych,
- najlepszy screen z gry,
*Ingame:
- szperacz - jest to zabawa, któr? wi?kszo?? starych graczy WOTS dobrze zna, jednak opisz? troch? dok?adniej. W jednym pokoju sporej wielko?ci pouk?adane s? skrzynki, mi?dzy nimi oraz w nich znajduj? si? ró?ne itemy - poczynaj?c od kryszta?ków, typu small ruby, przez ekwipunek a? do addonówek,
- przedmioty ukryte na mapie.
Statistics for server ID 34171

Last 5 Messages of The Day


  • June 11, 2020, 11:40 AM
Welcome to WypasOTS, enjoy your stay!


Wypasots
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Wypasots
Wypasots
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Wypasots
Wypasots
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Wypasots
Wypasots
URL:
BBCode:
HTML:
URL:
BBCode:
HTML:
Wypasots